pdqn.net
当前位置:首页 >> 关雎 >>

关雎

孔子说:关雎这章文章.快乐而不过分,悲哀而不过分

关关雎鸠,在河之洲①.窈窕淑女②,君子好逑③.(一章)参差荇菜④,左右流之⑤.窈窕淑女,寤寐求之.求之不得,寤寐思服⑥.悠哉悠哉⑦,辗转反侧.(二章) 参差荇菜,左右采之.窈窕淑女,琴瑟友之.参差荇菜,左右之⑧.

【原文】 诗经关雎先秦 关关雎鸠,在河之洲. 窈窕淑女,君子好逑. 参差荇菜,左右流之. 窈窕淑女,寤寐求之. 求之不得,寤寐思服. 悠哉悠哉,辗转反侧. 参差荇菜,左右采之. 窈窕淑女,琴瑟友之. 参差荇菜,左右之. 窈窕淑女,钟鼓乐之. 雎鸠关关在歌唱,在那河中小岛上.善良美丽的少女,小伙理想的对象. 长长短短鲜荇菜,顺流两边去采收.善良美丽的少女,朝朝暮暮想追求. 追求没能如心愿,日夜心头在挂牵.长夜漫漫不到头,翻来覆去难成眠. 长长短短鲜荇菜,两手左右去采摘.善良美丽的少女,弹琴鼓瑟表爱慕. 长长短短鲜荇菜,两边仔细来挑选.善良美丽的少女,钟声换来她笑颜.

诗经周南关雎先秦 关关雎(jū)鸠(jiū),在河之洲. 窈(yǎo)窕(tiǎo)淑女,君子好(hǎo)逑. 参差荇(xìng)菜,左右流之. 窈窕淑女,寤(wù)寐(mèi)求之. 求之不得,寤寐思服. 悠哉(zāi)悠哉,辗(zhǎn)转反侧. 参差荇菜,左右采之. 窈窕淑女,琴瑟友之. 参差荇菜,左右(mào)之. 窈窕淑女,钟鼓乐(lè)之.

关 雎 关关雎鸠,在河之洲.窈窕淑女,君子好逑.参差荇菜,左右流之.窈窕淑女,寤寐求之.求之不得,寤寐思服.悠哉悠哉.辗转反侧.参差荇菜,左右采之.窈窕淑女,琴瑟友之.参差荇菜,左右毛之.窈窕淑女.钟鼓乐之.诗经|国风|秦风 蒹葭苍苍,白露为霜.所谓伊人,在水一方.溯洄从之,道阻且长.溯游从之,宛在水中央 蒹葭萋萋,白露未.所谓伊人,在水之湄.溯洄从之,道阻且跻.溯游从之,宛在水中坻 蒹葭采采,白露未已.所谓伊人,在水之.溯洄从之,道阻且右.溯游从之,宛在水中

【原文】 关关雎鸠①,在河之洲②.窈窕淑女③,君子好逑④. 参差荇菜⑤,左右流之⑥.窈窕淑女,寤寐求之⑦. 求之不得,寤寐思服⑧.悠哉悠哉⑨,辗转反侧⑩. 参差荇菜,左右采之.窈窕淑女,琴瑟友之⑾. 参差荇菜,左右毛之⑿.

原文:关关雎鸠,在河之洲. 窈窕淑女,君子好逑. 参差荇菜,左右流之. 窈窕淑女,寤寐求之. 求之不得,寤寐思服. 悠哉悠哉,辗转反侧. 参差荇菜,左右采之. 窈窕淑女,琴瑟友之. 参差荇菜,左右之. 窈窕淑女,钟鼓乐之.译文:雎鸠关关在歌唱,在那河中沙洲上.文静美好的少女,小伙殷切的追求. 长长短短鲜荇菜,顺流两边去捞取.文静美好的少女,朝朝暮暮想追求. 追求没能如心愿,日夜心头在挂牵.长夜漫漫不到头,翻来覆去难成眠. 长长短短鲜荇菜,两手左右去采摘.文静美好的少女,弹琴鼓瑟表爱慕. 长长短短鲜荇菜,两边仔细来挑选.文静美好的少女,钟声换来她笑颜

关雎[ 先秦无名氏 ]关关雎鸠,在河之洲.窈窕淑女,君子好逑.参差荇菜,左右流之.窈窕淑女,寤寐求之.求之不得,寤寐思服.悠哉悠哉,辗转反侧.参差荇菜,左右采之.窈窕淑女,琴瑟友之.参差荇菜,左右之.窈窕淑女,钟鼓乐之.关关和鸣的雎鸠,相伴在河中的小洲.那美丽贤淑的女子,是君子的好配偶.参差不齐的荇菜,从左到右去捞它.那美丽贤淑的女子,醒来睡去都想追求她.追求却没法得到,白天黑夜便总思念她.长长的思念哟,叫人翻来覆去难睡下.参差不齐的荇菜,从左到右去采它.那美丽贤淑的女子,奏起琴瑟来亲近她.参差不齐的荇菜,从左到右去拔它.那美丽贤淑的女子,敲起钟鼓来取悦她.

原文:关雎 关关雎鸠,在河之洲.窈窕淑女,君子好逑.参差荇菜,左右流之.窈窕淑女,寤寐求之.求之不得,寤寐思服.悠哉悠哉,辗转反侧.参差荇菜,左右采之.窈窕淑女,琴瑟友之.参差荇菜,左右之.窈窕淑女,钟鼓乐之.译文

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.pdqn.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com