pdqn.net
当前位置:首页 >> 涧的形近字组词 >>

涧的形近字组词

涧的形近字: 洞、润

涧的形近字洞、润

涧的组词有哪些 : 山涧、 溪涧、 深涧、 涧芳、 阴涧、 洛涧、 盘涧、 涧阿、 绝涧、 涧溪、 青涧、 涧门、 石涧、 涧沟、 涧道、 寒涧、 涧松、 峭涧、 涧井、 雉涧、 巢涧、 涧茶、 重涧、 涧、 涧、 竹涧、 涧槽、 涧谷、 涧、 雪涧、 急涧、 沟涧、 绝涧、 涧流、 流涧、 皇涧、 白涧、 涧户、 潭涧、 涧

山涧 shān jiàn 林寒涧肃 lín hán jiàn sù 深涧 shēn jiàn 溪涧 xī jiàn 涧壑 jiàn hè 涧溪 jiàn xī 涧底松 jiàn dǐ sōng 涧谷 jiàn gǔ 碧涧 bì jiàn 涧户 jiàn hù 涧 jiàn chán 涧流 jiàn liú

jiàn.山涧知、溪涧、洛涧、涧芳、涧沟、涧道、涧、白涧、涧烟、平涧.一、山涧[shān jiàn] 山间的小水流.二、溪涧[xī jiàn] 夹在两山中间的小河沟.三、洛涧[luò jiàn] 古水名.又名 洛水.即今 安徽省 淮南市 东 淮河 支流 洛河.四、涧芳[jiàn fāng] 山涧中的花香.五、涧沟[jiàn gōu] 山间水沟.六、涧道[jiàn dào] 山涧通道.七、涧[jiàn zhǐ] 山沟流水中的小块高地.八、白涧[bái jiàn] 山间的清溪道.九、涧烟[jiàn yān] 涧谷中的雾气.十、平涧[píng jiàn] 谓涧水平岸.

一、涧沟[jiàn gōu] 山间水沟.二、涧道[jiàn dào] 山涧通道.三、涧饮[jiàn yǐn] 饮山涧水.多指隐居生活.四、山涧苑[shān jiàn yuàn] 山涧,亦作“山”.五、濠濮涧[háo pú jiàn] 天上有鸢水里有鱼要啥有啥想谁是谁,中间匾上书“壶中云石”

涧,吟,瑟,鸣,桂,暮,残,铺,怜的形近字有哪些涧 澜, 吟 呤 , 瑟 琶 ,, 鸣 呜 , 桂 挂, 暮墓, 残 贱, 铺 捕, 怜 拎你若满意此回答,请给予采纳,谢谢!

藉 部首:艹 五笔:ADIJ 笔画:17 jiè 1.垫在下面的东西. 2.衬垫:枕~. 3.同“借”. 4.抚慰:慰~. 5.含蓄:蕴~. 6.假设,假使:“公等遇雨,皆已失期,失期当斩.~第令毋斩,而戍死者固十六七”.jí 1.践踏,凌辱:“人皆~吾弟”.狼~

涧 jiàn部首:氵 部外笔画:7 总笔画:10山间流水的沟:溪~.山~. 九溪十八涧 .还有王维的诗《鸟鸣涧》 .希希望对你有帮助

涧:涧壑 涧谷 闫:闫氏

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.pdqn.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com