pdqn.net
当前位置:首页 >> 蒙的多音字加组词 >>

蒙的多音字加组词

蒙蒙 méng méng 蒙 méng lóng 蒙骗 méng piàn 蒙蔽 méng bì 蒙昧 méng mèi 蒙尘 méng chén 蒙胧 méng lóng 蒙茸 méng róng 蒙受 méng shòu 蒙懂 měng dǒng 蒙羞 méng xiū 蒙庄 méng zhuāng 蒙混 méng hùn 蒙难 méng nàn 蒙童 méng tóng

蒙表示欺骗的意思时,读作第一声,[mēng] 可以组词 蒙人 蒙骗 蒙表示愚昧,覆盖等意思时读第二声,[ méng ] 组词:启蒙,蒙昧,蒙蔽 满意请采纳,谢谢.

蒙,读音:mēng、méng、měng1、蒙(mēng) 释义:欺骗;昏迷,眼发黑;胡乱猜测.组词:1,蒙蒙黑:天刚擦黑;天没完全黑的时候.2,蒙蒙亮:]黎明;拂晓.3,蒙骗:欺骗或哄骗.4,蒙松雨:雨很小,很细;蒙蒙雨.5,蒙头转向

蒙 [ mēng ]1.欺骗:~骗.~哄.~事.欺上~下.2.昏迷,眼发黑:~头转向.3.胡乱猜测:瞎~.[ méng ]1.没有知识,愚昧:启~.发~.~昧.2.遮盖起来:~罩.~子.~蔽.3.受:承~.~难.~尘.~垢.4.形容雨点细小:~~细雨.5.姓.6.同“艨”.[ měng ] 〔~古族〕a.中国少数民族之一.B.蒙古国的主要民族.

发蒙 fā mēng 蒙头转向 mēng tóu zhuàn xiàng 承蒙 chéng méng 迷蒙 mí méng 启蒙 qǐ méng 蒙懂 měng dǒng 蒙古包 měng gǔ bāo

蒙的多音字组词 : 启蒙、 承蒙、 弥蒙、 童蒙、 发蒙、 冥蒙、 欺蒙、 愚蒙、 鸿蒙、 迷蒙、 坑蒙、 开蒙、 龟蒙、 牡蒙、 孺蒙、 幼蒙、 谕蒙、 钝蒙、 白蒙、 赖蒙、 倥蒙、 冲蒙、 葱蒙、 晦蒙、 包蒙、 暝蒙、 横蒙、 骏蒙、 蒙、 蒙、 蒙、 屯蒙、 浑蒙、 鸡蒙、 蒙、 瞽蒙、 不蒙、 兆蒙、 大蒙、 酱蒙

蒙 mēng méng měng 部 首 艹 笔 画 13 五 行 水 繁 体 蒙 五 笔 APGE 基本释义 [ mēng ]1.欺骗:~骗.~哄.~事.欺上~下.2.昏迷,眼发黑:~头转向.3.胡乱猜测:瞎~.[ méng ]1.没有知识,愚昧:启~.发~.~昧.2.遮盖起来:~罩.~子.~蔽.3.受:承~.~难.~尘.~垢.详细释义 蒙 〈名〉 古水名 沱江支流.在四川省彭县境 组词 启蒙 承蒙 蒙蔽 蒙昧 弥蒙 童蒙 欺蒙 蒙受 冥蒙 蒙童 蒙事 发蒙 蒙 愚蒙

启蒙,承蒙,蒙蔽,蒙昧,弥蒙,童蒙,蒙童,冥蒙,蒙受,发蒙,欺蒙,蒙哄,愚蒙,蒙事,鸿蒙,蒙尘,蒙馆,蒙垢,迷蒙,蒙混,蒙,坑蒙,蒙师,蒙难,蒙药,蒙学,开蒙,蒙骗,蒙保,蒙迷,蒙,蒙然,蒙汗,蒙汜,龟蒙,蒙被,牡蒙,钝蒙,孺蒙,蒙庇,

蒙古,蒙蔽,蒙城

蒙 mēng 欺骗:蒙骗.蒙哄.蒙事.欺上蒙下. 昏迷,眼发黑:蒙头转向. 胡乱猜测:瞎蒙. 蒙 méng 没有知识,愚昧:启蒙.发蒙.蒙昧. 遮盖起来:蒙罩.蒙子.蒙蔽. 受:承蒙.蒙难.蒙尘.蒙垢. 形容雨点细小:蒙蒙细雨. 姓. 同

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.pdqn.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com