pdqn.net
当前位置:首页 >> 朋组词组 >>

朋组词组

朋友、 女朋友、 男朋友、 亲朋、 高朋、 漂亮朋友、 高朋满座、 小朋友、 朋党、 酒朋、 酒肉朋友、 交朋友、 硕大无朋、 乞拉朋齐、 狐朋狗友、 朋比为奸、 猪朋狗友、 朋游、 朋辈、 良朋、 友朋、 呼朋唤友、 朋友们、 朋侪、 谈朋友、 朋分、 呼朋引类、 朋朋、 宾朋、 宾朋迎门、 韩朋、 够朋友、 朋党比周、 百朋、 宾朋满座、 轧朋友、 三朋四友、 朋比

朋组词 :亲朋、 宾朋、 朋党、 诗朋、 朋兴、 朋僚、 群朋、 朋心、 朋酒、 友朋、 朋啸、 韩朋、 同朋、 宴朋、 朋知、 朋比、 朋工、 邦朋、 真朋 良朋益友、 宾朋迎门、 诗朋酒侪、 鹭朋鸥侣、 朋心合力、 乞拉朋齐、 呼朋引类、 呼朋引友、 三朋四友、 朋酒之会、

朋友 péng yǒu 朋比 péng bǐ 朋党 péng dǎng 朋侪 péng chái 朋辈 péng bèi 朋俦 péng chóu 朋从 péng cóng 朋酒 péng jiǔ 朋淫 péng yín 朋伴 péng bàn 朋知 péng zhī 朋来 péng lái 朋游 péng yóu 朋燕 péng yàn 朋侣 péng lǚ 朋簪 péng zān 朋好 péng

朋友 [ péng you ]1.除情人或亲属之外彼此有交情的人 2.恋爱的对象 3.指幕友 朋比为奸 [ péng bǐ wéi jiān ] 朋比:依附,互相勾结.坏人勾结在一起干坏事.朋侪 [ péng chái ] 朋辈.呼朋引类 [ hū péng yǐn lèi ] 呼:叫;引:招来;类:同类. 指招引志趣相同的人.硕大无朋 [ shuò dà wú péng ] 硕:大;朋:比. 大得没有可以与之相比的.形容极大.分朋引类 [ fēn péng yǐn lèi ] 分成派别,招引同类.狐朋狗友 [ hú péng gǒu yǒu ] 泛指一些吃喝玩乐、不务正业的朋友.

朋友.朋辈.朋侪.朋俦.宾朋.至爱亲朋.朋党(为私利而互相勾结、排斥异己的一帮人).群居朋飞.硬大无朋.朋故(朋友故旧);朋曹(朋友辈);朋好(朋友,好友);朋伴(朋友,同伴);朋知(朋友;知交);朋侣(朋友;同伴)朋从(同类相从);朋类(同类事物)朋比(结成私党);朋甲(犹朋党);朋附(结党营私);朋徒(朋党;党徒);朋家(犹朋党);朋头(朋党的首领)

朋友、亲朋、远朋.

朋的组词: 亲朋、朋党、宾朋、面朋、高朋、酒朋、朋游、朋辈、良朋、友朋、朋侪、朋分、朋朋、韩朋、百朋、朋比、朋来、朋伴、邦朋、朋俦、交朋、朋兴、同朋、远朋、十朋、朋人、嘉朋、二朋、连朋、诗朋、朋知、游朋、朋类、燕朋、淫朋、朋帮、朋淫、朋娅、朋心、朋义. 朋酒、朋会、朋侣、朋工、相朋、朋家、朋僚、群朋、真朋、朋头、朋执、斗朋、朋锡、旅朋、朋肯、朋饮、朋啸、朋雠、分朋、赌朋、贤朋、朋扇、朋燕、朋皇、僚朋、朋伙、朋识、朋甲、朋思、宴朋、朋寮、得朋、朋蛇、朋戏、焦朋、朋齿、朋旧、朋戚、畔朋、朋从.

高朋满座 朋比为奸 猪朋狗友 硕大无朋 呼朋引类 酒肉朋友 狐朋狗友 三朋四友 霞友云朋 朋党比周 淫朋密友 呼朋唤友 狗党狐朋 宾朋满座 淫朋狎友 诗酒朋侪 鹭朋鸥侣 狂朋友 面朋口友 狐朋狗党 朋比作奸 诗朋酒侣 诗朋酒友 引类呼朋 狂朋怪侣 狂朋怪友 肉朋酒友 分朋引类

朋友,朋比,朋伙,朋党,亲朋,嘉朋,远朋,宾朋,

亲朋 宾朋 硕大无朋 无朋 远朋 友朋 游朋 引类呼朋 淫朋 燕朋 相朋 贤朋 霞友云朋 忘形朋 同朋 十朋 诗朋 朋 朋朋 畔朋 耐久朋 面朋 旅朋 鳞朋 僚朋 良朋 酒朋 焦朋 交朋 奸朋 嘉朋 韩朋 狗党狐朋 高朋 分朋 二朋 赌朋 斗朋 得朋 党朋 层朋 贝朋 邦朋 百朋

knrt.net | zxwg.net | 4585.net | gmcy.net | nczl.net | 网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.pdqn.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com